Fritidslokalen

Brf Marskalken nr 2 iordningsställt fritidslokalen med ingång intill nr 42 att kunna användas av i första hand föreningsmedlemmar för fester, sammanträden, cirklar o dyl. Styrelsen har utsett Ingrid Boman som ansvarig värd för lokalen.


För användning av lokalen gäller följande regler

 • I fritidslokalen får högst 50 personer vistas samtidigt.
 • Inga husdjur får medföras.
 • Förutom fritidslokalen disponeras toalett och kök med utrustning.
 • Rökning är förbjudet i samliga rum i fritidslokalen.
 • Musik får spelas längst intill 22.00. (fredag och dag före helgdag till kl 23.00).
 • Bokning görs per telefon/mail hos värdarna (se nedan).
 • Nyckel hämtas efter överenskommelse med värden och återlämnas till denne efter nyttjandet.
 • Tillträde till lokalen överenskoms med värden. Lokalen skall vara avstädad och nyckeln återlämnad senast kl 13.00 påföljande dag.
 • För verksamhet som är öppen för alla medlemmar i föreningen såsom bokcirklar, bridge och liknande tas ingen avgift ut. Lokalen skall dock återställas i skick som vid tillträdet.
 • Avgiften betalas kontant i förskott vid avhämtande av nyckel
 • Den föreningsmedlem som bokat rummet är ansvarig för att betalning sker att reglerna följs och att lokalen städas samt att eventuella uppkomna skador mm på inredning anmäls till ansvarig och att skadorna ersätts.
 • För användning av lokalen gäller generella regler hur vi uppträder i våra lägenheter d.v.s. med omdöme och omtanke grannar emellan.

Värd

Ingrid Boman , J. Enbergs väg 40 B 2 tr; Tfn 730 20 54; Mobil: 073-677 99 48 Mail: ingridboman@hotmail.com


Värdens åliggande

 • Värden skall föra lista på uthyrningar och redovisa intäkter till föreningen varje kvartal.
 • Ta upp betalning i förskott och lämna ut och hämta in nycklar samt förvissa sig om att gällande regler är kända.
 • Kontrollera, efter uthyrning, städning och att lokalen inte misskötts.
 • Vidta åtgärder om den som hyr bryter mot reglerna.
 • Vid behov ändra regler efter samråd med styrelsen.

Ordinarie städning

Städning av fritidslokalen, inkl uthyrningsrum görs genom särskilt avtal.